Kolegium Nauk Społecznych Politechniki Krakowskiej

Runo leśne
Granty i projekty

Granty i projekty

Czym się zajmujemy?

Wiodący temat badawczy Kolegium Nauk Społecznych to:
„Społeczne i humanistyczne aspekty kształcenia nowych inżynierów, menedżerów i liderów”.

AktualnoŚci

Grupy tematyczne oferty dydaktycznej

Oferta dydaktyczna kierowana do studentów Politechniki Krakowskiej koncentruje się w wokół IV grup tematycznych;

I grupa przedmiotów kształcąca postawy rozumienia i otwartości na współczesne  zmiany cywilizacyjne (społeczne, kulturowe, technologiczne) oraz strategie dostosowywania  się do nich:

Etyka, Filozofia, Ekonomia, Socjologia, Psychologia społeczna.

II grupa przedmiotów kształcąca postawy biznesowe i kompetencje do zakładania i prowadzenia własnej firmy, zarządzania na dowolnym poziomie w strukturze organizacyjnej:

Ekonomia menedżerska, Elementy prawa i ochrony własności intelektualnej, Podstawy prawa, Elementy prawa cywilnego i budowlanego, Przedsiębiorczość innowacyjna, Strategia rozwoju firmy, Zarządzanie i marketing, Zarządzanie projektem i praca w zespole, Samodzielna działalność gospodarcza (prawo gospodarcze), Ekonomika przedsiębiorstw.

III grupa przedmiotów kształcąca postawy budowania społecznych relacji organizacyjnych  nakierowanych na środowisko inżyniersko-technologiczne:

Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji, Negocjacje, Zachowania organizacyjne,  Zarządzanie zmianą, Psychologia i socjologia pracy, Etyka zawodu inżyniera.

IV grupa przedmiotów dostosowanych do specyfiki kierunku kształcenia. Przedmioty specjalistyczne:

Finanse i bankowość, Metodyka prowadzenia szkoleń w BHP, Rachunkowość, Współczesne formy multimedialnego przekazu, Współczesna rachunkowość z wykorzystaniem programu Sage Symfonia ERP, Sztuczna inteligencja, Modele biznesu.

Współpraca ze środowiskiem naukowym

KNS w 2022 r. nawiązało współpracę z Wydziałem Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Technologii Informatycznych Uniwersytetu Handlu i Gospodarki we Lwowie. Podpisano umowę o współpracy naukowo-badawczej, naukowo-metodycznej i dydaktycznej obejmującą lata 2022-2025.
Z inicjatywy Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii (dr hab. Joanna Żyra, prof. PK) od 2015 r. Politechnika Krakowska jest członkiem – założycielem stowarzyszenia SEIPA – Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej – uczelni, które przystąpiły do wprowadzenia przedmiotu Przedsiębiorczość Innowacyjna do kształcenia akademickiego. 
Pracownicy jednostki biorą czynny udział w życiu środowiska naukowego Krakowa np. zastępca przewodniczącego Komisji Bioetycznej Collegium Medicum UJ, ekspert zewnętrzny Agencji Badań Medycznych.
Członkowie zespołu mają doświadczenia w realizacji programów dla rynku pracy, ukierunkowanych na redukcję bezrobocia i podnoszenie kwalifikacji kapitału ludzkiego, w tym realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

więcej o ofercie dydaktycznej

KNS oferuje w języku angielskim zajęcia dla studentów PK oraz w ramach programu Erasmus z przedmiotów: Communication within an organization oraz Macroeconomic Foundations of Economic Policy (Modern Challenges), Negotiation techniques,  „Philosophy” oraz  „Ethics”.

W języku ukraińskim prowadzony jest przedmiot Przedsiębiorczość innowacyjna (głównie dla studentów WIL). KNS współpracuje z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej przygotowujących obcokrajowców – kandydatów na wyższe uczelnie w Polsce do podjęcia studiów w języku polskim.

Pracownicy KNS prowadzą w ramach Szkoły Doktorskiej zajęcia dla doktorantów z przedmiotów: Ekonomia i Filozofia,  powoływani są do składu komisji egzaminacyjnych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora z dyscypliny ekonomia i filozofia w języku polskim, angielskim i ukraińskim.


Pracownicy KNS prowadzą egzaminy doktorskie z dyscypliny ekonomia i filozofia, prowadzą dydaktykę i badania w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, mikro i makroekonomii, rachunkowości, filozofii, etyki, socjologii, psychologii, komunikacji społecznej oraz prawa.

Samodzielni pracownicy nauki powoływani są na recenzentów artykułów w czasopismach naukowych, monografii oraz w postępowaniach w przewodach prac doktorskich i habilitacyjnych.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony