dr Iwaszczuk Aleksander

Iwaszczuk Aleksander
dr

Kontakt:
Budynek W-9 (CUP) , pok. 148
tel. 12 628 24 36
e-mail: oleksandr.ivashchuk@pk.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek godz. 11:00-13:00

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, adiunkt
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Absolwent Politechniki Lwowskiej – kierunek: Zarządzanie w Handlu Zagranicznym
Deklarowane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse – 50%, nauki o zarządzaniu i jakości – 50%
Studia podyplomowe „Nafto- i Gazociągi oraz Podziemne Magazyny Nafty i Gazu” (2008) – Iwanofrankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu

1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

polityka makroekonomiczna, rynek finansowy i jego powiązania z realną gospodarką, zarządzanie ryzykiem gospodarczym, ekonomia, zarządzanie, ryzyko ekonomiczne, funkcjonowanie przedsiębiorstw na mikro- poziomie, relacje między producentami a konsumentami, równowaga rynkowa, wzrost gospodarczy, problem inflacyjny, problem bezrobocia, podejście menadżera do problemów ekonomicznych


2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Ekonomia (mikro- i makro-)
  • Ekonomia menedżerska
  • Przedsiębiorczość innowacyjna
  • Teoria organizacji i zarządzania

3. Najnowsze publikacje:

Prospects for the development of photovoltaics in Ukraine / Aleksander Iwaszczuk, Ivanna Zapukhliak, Natalia Iwaszczuk, Oleh Dzoba, Oleksandra Romashko, Nataliia Krykhivska // European Research Studies Journal -2023, tab.; wykr. https://ersj.eu/journal/3287 ; Bibliografia (na s.) – 334-338; Oznaczenie streszczenia – Abstr.; Numeracja w czasopiśmie – Vol. 26, Iss. 4, – doi: 10.35808/ersj/3287, – ISSN: 1108-2976

Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej / Aleksander Iwaszczuk, Maciej Sabal, Agnieszka Nowaczek, Marta Kutyna-Bakalarska, Robert Uberman, Janusz Mazur // Wydawnictwa AGH – 2022, tab. wykr. https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0634/; rys.; schem.; tab.; wykr.; Bibliografia (na s.) – 95-110, – ISBN: 978-83-67427-11-1, -inne ISBN:978-83-67427-10-4 (online)

Wsparcie finansowe transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju / Aleksander Iwaszczuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, – 2022, tab. wykr. – https://znz.pcz.pl/zeszyty/zeszyt-naukowy-numer-48-47.html , tab.; Bibliografia (na s.) – 84-85; Oznaczenie streszczenia – Streszcz., Abstr.; Numeracja w czasopiśmie – Nr 48 , -doi; http://dx.doi.org/10.17512/znpcz.2022.4.06 – ISSN: 2083-1560

Instrumenty finansowe wspierające wdrażanie zasad obiegu zamkniętego w gospodarkę / Ewa Dziobek , Aleksander Iwaszczuk // Czasopismo techniczne KTT – 2022, tab. wykr. – http://ktt.net.pl/archiwum/po-2000r. ; Bibliografia (na s.) – 12-13; Bibliografia (liczba pozycji) – 41; Oznaczenie streszczenia – Streszcz., Abstr.; Numeracja w czasopiśmie – R. 142, Nr 190, ISSN: 1425-8390

Modeling of gas flows in underground gas storage facilities / Natalia Iwaszczuk, Мyroslav Prytula, Nazar Prytula, Yaroslav Pyanylo, Aleksander Iwaszczuk // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2022, rys.; schem.; tab. wykr. – Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/19/721; Bibliografia (na s.) – 29-30; Bibliografia (liczba pozycji) – 62; Oznaczenie streszczenia – Abstr.; Numeracja w czasopiśmie – Vol. 15, Iss. 19. – doi: 10.3390/en15197216 , ISSN – 1996-1073

Underground gas storage facilities in Ukraine: current state and future prospects/ Natalia Iwaszczuk, Ivanna Zapukhliak, Aleksander Iwaszczuk, Oleh Dzoba, Oleksandra Romashko // Energies – Dwutygodnik [Dokument elektroniczny]. – 2022, rys.; tab.; wykr. – Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/18/6604 Bibliografia (na s.) – 32-34; Bibliografia (liczba pozycji) – 72; Oznaczenie streszczenia – Abstr.; Numeracja w czasopiśmie – Vol. 15, Iss. 18. , – ISSN: 1996-1073

Energetyczne wykorzystanie uciążliwych odpadów komunalnych jako ważny element strategii GOZ / Andrzej Wojciechowski, Aleksander Iwaszczuk // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki [online] / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. – Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. – S. 35-50. – ISBN 978-83-66727-07-6
(e-ISBN)

Turkmenistan’s gas sector development scenarios based on econometric and SWOT analysis / Natalia Iwaszczuk, Jacek Wolak, Aleksander Iwaszczuk // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 14, Iss. 10, Spec. Iss., 18 s. : schem., tab., wykr. – Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/10/2740. – Oznaczenie ref./art.: 2740. – Bibliogr. 87 poz., Abstr. – Special Issue: Application of Management Tools in the Energy Sector. – doi: 10.3390/en14102740. – ISSN 1996-1073

Identyfikacja czynników ryzyka budowy i eksploatacji kolei próżniowej w Polsce [Abstr.] / Natalia Iwaszczuk, Bartosz Łamasz, Aleksander Iwaszczuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 17-19 grudnia 2020, [Kraków] : abstrakty [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Grzegorz Ginda. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2020. – S. 74. – Tryb dostępu: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf. – ISBN 978-83-959215-4-4 (wersja online). – ISBN 978-83-959215-3-7

Turkmenistan na globalnym rynku gazu: pozycja i strategie rozwoju [Abstr.] / Natalia Iwaszczuk, Aleksander Iwaszczuk, Jacek Wolak // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 17-19 grudnia 2020, [Kraków] : abstrakty [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Grzegorz Ginda. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2020. – S. 38. – Tryb dostępu: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf. – ISBN 978-83-959215-4-4 (wersja online). – ISBN 978-83-959215-3-7

Modelling of the strategic planning process at an agricultural enterprise / Iryna Boryshkevych, Aleksander Iwaszczuk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 7, No. 3, s. 137-146 : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/4486/4997. – Bibliogr. 21 poz., Abstr., Streszcz. ukr. – Section: Economics . – doi: 10.15330/jpnu.7.3.137-146. – ISSN 2413-2349

Strategy for the development of bioenergy based on agriculture: case for Ukraine / V. Yakubiv, I. Boryshkevych, I. Piatnychuk, N. Iwaszczuk, A. Iwaszczuk // International Journal of Renewable Energy Research [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 10, No. 3, s. 1092-1102 : schem., tab., wykr. – Tryb dostępu: https://www.ijrer.org/ijrer/index.php/ijrer/article/view/10867/pdf. – Bibliogr. 43 poz., Abstr. – ISSN 1309-0127

Globalny rynek skroplonego gazu ziemnego. Tendencje rozwoju w XXI wieku / Aleksander Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv // W: Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu [Dokument elektroniczny] / pod red. Natalii Iwaszczuk. – Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. – S. 121-136 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20DECYZJE.pdf. – Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ. – Tyt. streszcz.: Global liquefied natural gas market. Development trends in the 21st century. – ISBN 978-83-66364-60-8 (wersja elektroniczna). – ISBN 978-83-66364-59-2 (wersja papierowa)

Odpady z biogazowni rolniczej jako surowiec do produkcji nawozów / Aleksander Iwaszczuk // W: Innowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Olga Janikowska ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2020. – S. 207-215 : tab. – Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/09/ksi%C4%85%C5%BCka-Cele-ZR-1.pdf. – Bibliogr. s. 214-215, Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: Wastes from an agricultural biogas plant as a raw material for the production of fertilizers. – ISBN 978-83-959215-0-6 (wersja online). – ISBN 978-83-956380-9-1

Analiza zagrożeń dla rozwoju krajowego sektora gazowniczego na przykładzie Turkmenistanu / Aleksander Iwaszczuk // W: Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w dobie przemysłu 4.0 : monografia [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka, Anna Korombel ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2020. – Dysk optyczny CD. – S. 252-261 : tab., wykr. – Bibliogr. 15 poz., Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: Threat analysis for the development of the national gas storage sector: on the example of Turkmenistan. – ISBN 978-83-7193-749-1

Biogazownie alternatywnym źródłem energii [Abstr.] / Aleksander Iwaszczuk // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł” : VI edycja międzynarodowej konferencji, 11-13 maja 2020 r., Kraków [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2020. – S. 102. – Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf. – ISBN 978-83-956380-5-3

Identification of external risk factors: on the example of production of fertilisers based on digestate / Aleksander Iwaszczuk, Natalia Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. – 2019, No. 33, s. 83-89 : tab. – Tryb dostępu: http://www.proakademia.eu/gfx/proakademia2014/userfiles/_public/acta_innovations/wydanie_33/nr_33__8_pdf. – Bibliogr. 17 poz., Abstr. – doi: 10.32933/ActaInnovations.33.8. – ISSN 2300-5599

Production of agricultural biogas from waste – an element of socially responsible actions in the food sector / Natalia Iwaszczuk, Marta Szyba, Aleksander Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. – 2019, No. 33, s. 52-62 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://www.proakademia.eu/gfx/proakademia2014/userfiles/_public/acta_innovations/wydanie_33/nr_33_5.pdf. – Bibliogr. 27 poz., Abstr. – doi: 10.32933/ActaInnovations.33.5. – ISSN 2300-5599

Identyfikacja wewnętrznych źródeł ryzyka przy produkcji nawozów na bazie odpadów z biogazowni / Aleksander Iwaszczuk // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2019. – S. 47-58 : tab. – Bibliogr. s. 57-58, Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: Identification of internal sources of risk in the production of fertilizers based on biogas plant waste. – ISBN 978-83-955544-6-9. – ISBN 978-83-955544-9-0 (wersja online)

Wytwarzanie paliw alternatywnych z odpadów: korzyści i zagrożenia [Poster] / Oleksandr Ivashchuk, Bartosz Łamasz, Natalia Iwaszczuk // W: KRK InnoTech Summit 2019 : księga abstraktów [Dokument elektroniczny] / oprac. Julia Panko. – Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, 2019. – S. 5. – Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ksiazka-abstraktow-vol6.pdf. – Mat, konf.: KRK InnoTech Summit: Science 2019, Kraków, 5.03.2019

Identification of risk factors related to the production and use of alternative fuels / Oleksandr Ivashchuk, Bartosz Łamasz, Natalia Iwaszczuk // Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 22 Iss. 1, s. 97-111 : tab. – Tryb dostępu: https://epj.min-pan.krakow.pl/Identification-of-risk-factors-related-to-the-production-and-use-of-alternative-fuels,105302,0,2.html. – Bibliogr. s. 108-110, Abstr., Streszcz. – Tyt. streszcz.: Identyfikacja czynników ryzyka związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem paliw alternatywnych. – doi: 10.33223/epj/105302. – ISSN 1429-6675

Produkcja biogazu rolniczego z odpadów – elementem społecznie odpowiedzialnych działań w sektorze spożywczym [Abstr.] / Natalia Iwaszczuk, Marta Szyba, Oleksandr Ivashchuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 1-2 lipca 2019, Kraków – Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2019. – S. 64. – ISBN 978-83-953167-5-3

Analiza światowego rynku towarowych instrumentów pochodnych na przykładzie miedzi i srebra [Abstr.] / Natalia Iwaszczuk, Bartosz Łamasz, Oleksandr Ivashchuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka, XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 1-2 lipca 2019, Kraków – Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2019. – S. 29. – ISBN 978-83-953167-5-3

Czynniki ryzyka w działalności przedsiębiorstw pozyskujących energię z odpadów [Abstr.] / Oleksandr Ivashchuk // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł” : V edycja konferencji, 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2019. – S. 15. – ISBN 978-83-9531674-6

Selected methods of securing the refining sector against crude oil price fluctuations / Bartosz Łamasz, Natalia Iwaszczuk, Oleksandr Ivashchuk // International Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 54, Iss. 3, s. 197-209 : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://content.sciendo.com/view/journals/ijme/54/3/article-p197.xml. – Bibliogr. s. 207-208, Abstr. – doi: 10.2478/ijme-2018-0020. – ISSN 2299-9701

Wykorzystanie odpadów z biogazowni rolniczych i spalarni biomas = The use of waste from agricultural biogas plants and biomass incinerators [Abstr.] / Oleksand Ivashchuk // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : Międzynarodowa Konferencja, Kraków 18-19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. – Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018. – S. 23-24. – Błąd w imieniu autora, „Oleksand” zamiast „Oleksandr”. – ISBN 978-83-62922-91-8

Proverka točnosti ocenki standartnyh opcionov na akcii, polučennoj na osnove metoda Monte-Karlo / Nataliâ Ivaŝuk, Žanna Poplavskaâ, Aleksandr Ivaŝuk // Humanities and Social Sciences : HSS [Dokument elektroniczny]. – 2017, Vol. 22, 3 (24), s. 97-113 : rys., tab., wykr. – Tryb dostępu: http://hss.prz.edu.pl/pl/wersja-elektroniczna/2017/24-32017-lipiec—wrzesien/. – Bibliogr. 17 poz., Streszcz. ros., ang., pol. – Tyt. streszcz.: Dokładność standardowej wyceny opcji na akcje otrzymanej na podstawie metody Monte Carlo. – doi: 10.7862/rz.2017.hss.46. – ISSN 2300-5327

Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego / Natalia Iwaszczuk, Agata Wzorek, Oleksandr Ivashchuk // Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice. – 2017, No 3 (22), s. 179-191 : tab., wykr. – Bibliogr. 23 poz., Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: Identification of exposure to currency risk Polish gas sector. – doi: 10.19253/reme.2017.03.013. – ISSN 2084-6495

Ryzyko wahań poziomu marż produktowych źródłem zagrożenia dla rozwoju ekonomicznego rafinerii = Crack spread fluctuations as a source of threat for refinery economic development / Natalia Iwaszczuk, Bartosz Łamasz, Oleksandr Ivashchuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. – 2017, T. 18, z. 9, cz. 2, s. 47-63 : schem., tab., wykr. – Tryb dostępu: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf. – Bibliogr. s. 63, Abstr. – Tyt. T. 18, z. 9, cz. 2: Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym. – ISSN 2543-8190

Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku = Analysis of the factors influencing the price of aluminum on the world market / Agata Wzorek, Oleksandr Ivashchuk, Łukasz Wzorek // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny [Dokument elektroniczny]. – 2017, R. 90, Nr 7, s. 565-567 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/2017_07_s0565.pdf. – Bibliogr. 7 poz., Streszcz. pol., ang. – doi: 10.17814/mechanik.2017.7.74. – ISSN 0025-6552

Analiza perspektyw rozwoju światowego rynku ropy naftowej / Oleksandr Ivashchuk // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł” : III edycja Konferencji, 23-24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2017. – S. 25-26 : tab. – Bibliogr. s. 26. – ISBN 978-83-62922-74-1

Rola klastrów w zrównoważonym rozwoju energetyki w Polsce / Beata Fraś, Oleksandr Ivashchuk // Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal [Dokument elektroniczny]. – 2017, T. 20, Z. 2, s. 25-40 : rys., tab. – Tryb dostępu: https://min-pan.krakow.pl//wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/02-Fras-Ivashchuk.pdf. – Bibliogr. s. 39-40, Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: The influence of clusters on Sustainable energy development in Poland. – ISSN 1429-6675

Modern approach to foreign risk management based on the example of the exporter / Iwaszczuk N., Jarzęcka A., Ivashchuk O. // W: The development of international competitiveness: state, region, enterprise : International Scientific Conference, December 16th, 2016 : proceedings of the conference. Pt. 2 / Nova University, Nova School of Business and Economics. – Lisbon : Baltija Publishing, 2016. – S. 144-146 : tab. – Bibliogr. 2 poz. – ISBN 978-9934-8643-0-8

Ocenka stoimosti akcionnyh opcionov s primeneniem metoda Monte-Karlo / Ivaŝuk A. V., Solovej T. A. // W: Economy and society: modern foundation for human development : International Scientific Conference : October 31th, 2016, Leipzig, Germany : proceedings of the conference, Pt. 1 / Leipzig University. Faculty of Economics and Management Science. – Leipzig : Baltija Publishing, 2016. – S. 236-238 : tab., wykr. – Bibliogr. 3 poz. – ISBN 978-9934-8585-8-1

Analiza wtórnego rynku aluminium w wybranych krajach Europy Wschodniej / Oleksandr Ivashchuk, Ewa Kojder-Ogarek // W: Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, 30-31 maja 2016 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2016. – S. 28 : tab. – ISBN 978-83-62922-63-5

Analiza krajowego przemysłu wydobywczego / Ewa Kojder-Ogarek, Oleksandr Ivashchuk // W: Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, 30-31 maja 2016 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2016. – S. 87. – ISBN 978-83-62922-63-5

Ciągłość działania metodą na ograniczenie ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym / Anna Jarzęcka, Oleksandr Ivashchuk // W: Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. – Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. – S. 151-165 : rys., tab. – Bibliogr. 14 poz., Streszcz. – ISBN 978-83-65179-83-8

Zarządzanie ryzykiem walutowym warunkiem bezpieczeństwa zagranicznych transakcji przedsiębiorstw = Currency risk management as a condition of the safety of enterprises’ foreign transactions / Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio, Oleksandr Ivashchuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. – 2016, T. 17, z. 8, cz. 1, s. 161-171 : schem., tab. – Tryb dostępu: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-1.pdf. – Bibliogr. s. 171, Abstr. – Tyt. zeszytu: Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania. – ISSN 2543-8190

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony