dr hab. Żyra Joanna, prof. PK

Żyra Joanna, prof. PK
dr hab.
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt:
Budynek W-9 (CUP) , pok. 127
tel. 12 628 25 10
e-mail: joanna.zyra@pk.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek godz. 11:00-13:00

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia , profesor uczelni
Deklarowane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse – 50%, nauki o zarządzaniu i jakości – 50%
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek: Organizacja i zarządzanie

Studia podyplomowe:
1. Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi (2011) – Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University
2. Komunikacja w Organizacji i Zarządzaniu (1994) – Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Central Connecticut State University

1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

na styku ekonomii i zarządzania; modelowanie procesów na poziomie makroekonomicznym i regionalnym, analizy efektywności procesu kształcenia na poziomie wyższym, innowacyjność gospodarki, modele biznesowe, zarządzanie kompetencjami

Granty i projekty

2017-2019 – projekt OASIS – „Optimizing Support for Innovating SMEs” (Optymalizacja metod wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (MŚP) i ich segmentacja) – kierownik dr hab. Joanna Żyra, prof. PK. Projekt otrzymał finansowanie z Programu Badań i Innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w ramach umowy grantowej No 777443. Realizowany był wraz z EURADA (Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego z Belgii, zrzeszające 65 agencji z 21 krajów Unii Europejskiej – www.eurada.org) oraz LinkNovate (hiszpański Start-Up zajmujący się analizą dużych zbiorów danych w sposób umożliwiający odkrycie korelacji na podstawie danych historycznych – www.linknovate.com).

2012-2015 – projekt EPAK realizowany wraz z Instytutem Informatyki. Innowacyjny projekt pt. „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku” nr UDA-POKL.04.01.00-246/11-00 – NCBiR – kierownik dr hab. Joanna Żyra, prof. PK. Celem głównym projektu była optymalizacja systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów. Jednym z efektów projektu jest Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji (EPAK) – nowe narzędzie do automatycznego gromadzenia, przetwarzania i edytowania informacji o jakości kształcenia, pochodzących zarówno z monitoringu absolwentów, jak i od pracodawców.

2007-2009 – zrealizowano międzynarodowy projekt badawczy „HEGESCO” Higher Education as Generator of Strategic Competences (Wyższe wykształcenie jako generator strategicznych kompetencji) – komponent programu ERASMUS. Kierownik komponentu polskiego – dr hab. Joanna Żyra, prof. PK. Konsorcjum Holandia – Maastricht University Faculty of Economics and Business Administration), Litwa – Vytautas Magnus University in Kaunas, Social Sciences Faculty, Center for Quality of Studies, Polska – Politechnika Krakowska, Słowenia – University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences – koordynator projektu, Węgry- Tarki Social Research Instutute Inc. i Turcja Hacettepe University, Ankara. W ramach współpracy opracowano narzędzie badawcze diagnozujące oczekiwania kompetencyjne pracodawców, a także narzędzie analizy strategii szkół wyższych w aspekcie dostosowania do oczekiwań rynku pracy.

We współpracy z Centrum Pedagogiki i Psychologii PK przygotowano wnioski na granty MEN:

Edukacja Ekonomiczna – Przedsiębiorczość – studia podyplomowe – współautor wniosku dr hab. Joanna Żyra, prof. PK, kierownik studiów prowadzonych przez CPiP PK w latach 2000/2001, 2001/2002

Studium Podyplomowe Zarządzanie Oświatą Samorządową – współautor wniosku
dr hab. Joanna Żyra, prof. PK, kierownik studiów prowadzonych przez CPiP PK w latach 1999/2000

Studium Podyplomowe Menadżer Oświaty – współautor wniosku dr hab. Joanna Żyra, prof. PK, kierownik studiów prowadzonych przez CPiP PK w latach 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2023


2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Strategia rozwoju firmy
  • Zarządzanie i marketing
  • Przedsiębiorczość innowacyjna
  • Metodyka prowadzenia szkoleń w BHP
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Teoria organizacji i zarządzania

3. Najnowsze publikacje:

Trading Partners and Output Growth in Ukraine / Roman Kopych , Joanna Żyra // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – 2023, Vol. 67, No. 47, No. 4, s. 172-181 : tab., wykr. – Tryb dostępu: a https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl – DOI: 10.15611/pn.2023.4.16. – ISSN 2392-0041

The regional growth and unemployment effects of Engineering & Technology and Economics education in Poland / Joanna Żyra // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Dokument elektroniczny]. – 2022, wykr. – Tryb dostępu: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/156833/edition/118519; tab.; wykr. Bibliografia (na s.) – 197-198; Oznaczenie streszczenia – Abstr., Streszcz.; Numeracja w czasopiśmie – vol. 66, nr 4 : Artykuł / Rozdział naukowy; DOI:10.15611/pn.2022.4. – ISSN 2 978-83-67188-28

Ergonomia wobec wyzwań pandemii. Cz. 4 / Edwin Tytyk, Karolina Trzyniec, Joanna Żyra / red. prowadzący Maciej Złowocki // Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 2022 : fot.; mapy; rys.; tab.;przy rozdz. , Monografia. – ISSN 2 978-83-67188-28-9, ISSN inne – 978-83-67188-24-1 (kolekcja)

SME segmentation and regional development agencies’ innovation support measures / Jakub Kruszelnicki, Mikołaj Gołuński, Piotr Ciochoń, Manuel Noya, Esteban Pelayo, Joanna Żyra // Regional Studies, Regional Science [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 7, No. 1, s. 511-531 : rys., tab., wykr. – Tryb dostępu: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21681376.2020.1811753?needAccess=true. – Bibliogr. s. 529-531, Abstr. – doi: 10.1080/21681376.2020.1811753 . – ISSN 2168-1376

Uneven higher education effects at the regional level in Poland / Joanna Żyra // W: Entities’ decision in conditions of economic growth / red. by Arkadiusz Żabiński. – Wrocław : Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, 2020. – S. 87-99 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 98-99. – ISBN 978-83-7695-813-2

Determinanty nakładów na działalność innowacyjną w polskich przedsiębiorstwach / Joanna Żyra // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2019. – S. 11-25 : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/ksiazki/innowacyjnosc-w-dzialalnosci-gospodarczej/. – Bibliogr. s. 24-25, Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: Determinants of expenditures on innovation activities in Poland’s enterprises. – ISBN 978-83-955544-8-3 (wersja online). – ISBN 978-83-955544-4-5

Student enrolment and output effects in Poland: 2SLS and VAR estimates / Joanna Żyra // Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 7, No. 4, s. 131-146 : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/30. – Bibliogr. s. 143-146, Abstr. – doi: 10.15678/EBER.2019.070408. – ISSN 2353-8821

Segmentation of small and medium size regional companies using data mining approach as a tool for optimising the activities of European regional development agencies / Jakub Kruszelnicki, Joanna Żyra // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Managment [Dokument elektroniczny]. – 2018, Nr 32, s. 200-213 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://zim.pcz.pl/znwz/files/z32/19_Kruszelnicki_Zyra.pdf. – Bibliogr. 28 poz., Abstr., Streszcz. – Tyt. streszcz.: Możliwości segmentacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie z wykorzystaniem podejścia data mining jako narzędzia optymalizacji działalności europejskich agencji rozwoju regionalnego. – doi: 10.17512/znpcz.2018.4.19. – ISSN 2083-1560

Higher education effects on regional growth in Poland: panel data estimates / Victor Shevchuk, Joanna Zyra // Archives of Data Science, Series A [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 4, No. 1, 14 s. : tab. – Tryb dostępu: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000091895. – Bibliogr. [31] poz., Abstr. – doi: 10.5445/KSP/1000085951/02. – ISSN 2363-9881 ICT, innovations, regional growth and wages in Poland / Joanna Żyra, Viktor Shevchuk // W: Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life : the case of Poland / ed. by Małgorzata Runiewicz-Wardyn. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2016. – S. 50-68 : rys. – Bibliogr. 41 poz. – ISBN 978-83-01-18675-3

The influence of public and private higher education 3 in Poland on the economic growth of the country / Joanna Żyra // Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych [Dokument elektroniczny]. – 2015, T. 16, Z. 2, s. 159-169 : tab. – Tryb dostępu: http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T16_z2.pdf. – Bibliogr. s. 167-169, Abstr. – ISSN 2082-792X

Zarządzanie profilem kompetencyjnym w systemie EPAK / pod red. Joanny Żyry, Pawła Jarosza ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – 178 s. : il. (w tym kolor.). – U góry okł.: EPAK – Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji : wspólnie doskonalimy system szkolnictwa wyższego w Polsce. – U dołu okł.: www.epak.edu.pl. – Wersja cyfrowa w formacie pdf na płytach CD. – ISBN 978-83-7242-853-0

Vademecum : elektroniczna platforma analizy kompetencji w zarządzaniu uczelnią / Joanna Żyra, Viktor Shevchuk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – 157 s. : il. kolor., tab. – Bibliogr. s. 149-157. – Wersja cyfrowa książki w formacie pdf na płytach CD. – ISBN 978-83-7242-852-3

Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Bogusława Urbaniak, Alina Gładzicka-Janowska, Joanna Żyra, Lidia Kaliszczak, Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska, Maria Gagacka. – Warszawa : CeDeWu, 2015. – 172 s. : rys., tab. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7556-774-8

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony