PKT. 1-11

 


KONTAKT


Studia podyplomowe Przygotowanie do zawodu nauczyciela są opracowane i prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019r., poz. 1450)


1. Uczestnicy
Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiedniej podstawy programowej przedmiotu nauczania


2. Efekty kształcenia, uprawnienia
Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)


3. Program studiów
Składa się z 6 modułów i obejmuje łącznie 480 godzin, w tym 150 godz. praktyki pedagogicznej w szkole.
Moduł 1 Przygotowanie w zakresie pedagogicznym,
Moduł 2 Przygotowanie w zakresie psychologicznym,
Moduł 3 Dydaktyka ogólna i przedmiotowa,
Moduł 4 Metodyka przedmiotów zawodowych oraz projektowania edukacyjnego,
Moduł 5 Seminarium pracy dyplomowej,
Moduł 6 Praktyka pedagogiczna,
Program studiów podyplomowych posiada ważny do 30.09 2022 roku certyfikat (akredytację) nr 15/PK/2013/2014/2016/2019 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne


4. Kadra prowadzących
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy: pedagodzy, psycholodzy, dydaktycy, metodycy oraz opiekunowie praktyk w szkołach jako praktycy pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą.
Moduł 1 Przygotowanie w zakresie pedagogicznym, odpowiedzialna za moduł: dr hab. Klaudia Węc
Moduł 2 Przygotowanie w zakresie psychologicznym, odpowiedzialna za moduł: dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
Moduł 3 Dydaktyka ogólna i przedmiotowa, odpowiedzialny za moduł: dr Marian Piekarski
Moduł 4 Metodyka przedmiotów zawodowych oraz projektowania edukacyjnego, odpowiedzialny za moduł: dr inż. Leszek Żyra
Moduł 5 Seminarium pracy dyplomowej, odpowiedzialny za moduł: dr Marian Piekarski
Moduł 6 Praktyka zawodowa, odpowiedzialny za moduł: dr inż. Leszek Żyra


5. Czas trwania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. 2012 poz. 131) studia jako kwalifikacyjne trwają trzy semestry. Na Politechnice Krakowskiej rozpoczynają się w październiku zgodnie z kalendarzem roku akademickiego

6. Miejsce prowadzenia zajęć
 Centrum Pedagogiki i Psychologii PK – ul. J. Lea 114,
 Zespół Szkół Łączności – ul. Monte Casino 31


7. Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 frekwencja i aktywny udział w zajęciach,
 zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
ZALICZENIE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE-informacja w linku
 napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego

    Linki do plików

   1. Strona tytułowa i spis treści
   2. Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy
   3. Instrukcja logowania do platformy Moodle PK


8. Opłaty
Koszt całości studiów wynosi 3 600,00 zł. (1 200,00 zł. za semestr oraz 350,00 zł. opłata za praktykę pedagogiczną). Czynni nauczyciele są zwolnieni z opłaty za praktykę pedagogiczną
Opłatę za I semestr należy dokonać po podpisaniu umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (umowa podpisywana jest na spotkaniu inauguracyjnym). Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Numer konta bankowego: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Politechnika Krakowska
Kolegium Nauk Społecznych
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Tytułem: Opłata za studia podyplomowe CPiP-KNS Przygotowanie do zawodu nauczyciela


9. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
            1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
            2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
            3. 1 fotografia


10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


11. Kierownik Studiów: dr Marian Piekarski