PKT. 1-11

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)


  KONTAKT


  1. Uczestnicy
  Studia skierowane są do następujących grup odbiorców:
   nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
   pedagogów szkolnych,
   pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
   kadry zarządzającej oświatą,
   pracowników Akademickich Biur Karier,
   pracowników Urzędów Pracy,
   pracowników OHP,
   pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,
   pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,
   pracowników fundacji i stowarzyszeń realizujących projekty z zakresu doradztwa zawodowego,
   wszystkich zainteresowanych i pragnących znaleźć zatrudnienie jako doradca zawodowy w instytucjach państwowych i samorządowych


  2. Efekty kształcenia, uprawnienia
  Program studiów wyposaża absolwenta w:
   wiedzę psychologiczną, dydaktyczną i prawną dotyczącą problematyki doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
   umiejętności wspierające podejmowanie decyzji wyboru zawodu, wyboru kolejnego etapu kształcenia, posługiwania się narzędziami diagnostycznymi, planowania kariery zawodowej, przekwalifikowywania się i poruszania po współczesnym rynku pracy,
   postawy uświadamiające wagę i rangę zawodu doradcy zawodowego w relacjach doradca – uczeń/student, doradca – osoba dorosła,
  Studia mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do pracy jako doradca zawodowy na wszystkich poziomach resortu edukacji, w instytucjach rynku pracy oraz w sektorze biznesu


  3. Program studiów
  Składa się z siedmiu modułów i obejmuje łącznie 440 godzin, w tym 65 godz. wykładów i 375 godz. ćwiczeń.
  DZ 1 Wybrane zagadnienia prawa pracy,
  DZ 2 Rynek pracy,
  DZ 3 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej,
  DZ 4 Psychologia w doradztwie zawodowym,
  DZ 5 Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwa kariery,
  DZ 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  DZ 7 Seminarium dyplomowe,

  Ze względu na szerokie spektrum treści i metod zawartych w modułach zostały w nich wyodrębnienie szczegółowe treści kształcenia.
  Program studiów podyplomowych posiada ważny do 30.09 2022 roku certyfikat (akredytację) nr 14/PK/2013/2014/2016/2019 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne


  4. Kadra prowadzących
  Zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie doradztwa zawodowego, nauczyciele akademiccy oraz praktycy zajmujący się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych, instytucjach rynku pracy i działach HR pracujący na co dzień z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
  DZ 1 Wybrane zagadnienia prawa pracy, odpowiedzialna za moduł mgr Wioletta Kurek
  DZ 2 Rynek pracy, odpowiedzialna za moduł mgr Małgorzata Natanek
  DZ 3 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej, odpowiedzialna za moduł dr hab. Klaudia Węc
  DZ 4 Psychologia w doradztwie zawodowym, odpowiedzialna za moduł dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
  DZ 5 Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwa kariery, odpowiedzialna za moduł mgr Małgorzata Stolarka
  DZ 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, odpowiedzialny za moduł dr Marian Piekarski
  DZ 7 Seminarium dyplomowe, odpowiedzialny za moduł dr Marian Piekarski


  5. Czas trwania
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. 2012 poz. 131) studia jako kwalifikacyjne trwają trzy semestry. Na Politechnice Krakowskiej rozpoczynają się w październiku zgodnie z kalendarzem roku akademickiego


  6. Miejsce prowadzenia zajęć
   Centrum Pedagogiki i Psychologii PK – ul. J. Lea 114,
   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących – ul. Tyniecka 6,
   Zespół Szkół Łączności – ul. Monte Casino 31,
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 – ul. Siewna 23d,
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 – ul. Konfederacka 18


  7. Warunki ukończenia
  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
   frekwencja i aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach,
   zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
   napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego


  8. Opłaty
  Koszt całości studiów wynosi 3 900,00 zł. (1 300,00 zł. za semestr)
  Opłatę za I semestr należy dokonać po podpisaniu umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (umowa podpisywana jest na spotkaniu inauguracyjnym). Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

  Numer konta bankowego: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
  Politechnika Krakowska
  Kolegium Nauk Społecznych
  Centrum Pedagogiki i Psychologii
  31-155 Kraków ul. Warszawska 24
  NIP: 675 000 62 57
  Tytułem: Opłata za studia podyplomowe CPiP-KNS Doradztwo Zawodowe


  9. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
              1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
              2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 


  10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE
  PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


  11. Kierownik Studiów: dr Marian Piekarski