PKT. 1-11

 

KONTAKT


1. UCZESTNICY – Studenci Politechniki Krakowskiej po I roku studiów zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego


2. UZYSKASZ – przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej
w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego


3. PROGRAM STUDIUM realizowany jest w formie modułowej

Moduł – projektowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
   1. Pedagogika ogólna – 115 godzin
   2. Podstawy psychologii – 70 godzin

Moduł -projektowanie w zakresie dydaktycznym
   1. Podstawy dydaktyki – 95 godzin
   2. Metodyka wybranego przedmiotu zawodowego – 40 godzin
   3. Seminarium pracy dyplomowej – 40 godzin
   4. Praktyka – projektowanie edukacyjne i ewaluacja zindywidualizowanego procesu nauczania – 30 godzin
   5. Praktyka – kształtowanie kompetencji dydaktycznych (w szkole lub placówce wychowania pozaszkolnego) – 120 godzin


4. KADRA studium to nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej


5. CZAS TRWANIA – 3 semestry, 510 godzin (zajęcia dwa razy w tygodniu  w godz. 12:00 – 16:00 lub 16:00 – 20:30)


6. MIEJSCE ZAJĘĆ – Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. Lea 114


7. WARUNKI ZALICZENIA – Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy, odbycie PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ oraz  prezentacja pracy końcowej

Linki do plikówttp://kns.pk.edu.pl/praktyki/

   1. Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści
   2. Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy
   3. Instrukcja logowania do platformy Moodle PK


8. OPŁATY – bezpłatne dla studentów Politechniki Krakowskiej (opłata za praktykę pedagogiczną – 350 zł)


9. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
            1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie) 
            2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
            3. potwierdzenie z dziekanatu o wpisie na aktualny rok akademicki
            4. 1 fotografia
            5. umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (do pobrania w sekretariacie)


10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURSY I SZKOLENIA ORAZ DO SZKÓŁ LETNICH PROWADZONYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


11. Kierownik Studiów: dr Marian Piekarski